Language Exchange

Pozývame všetkých na Language Exchange do Letnej čitárne v Medickej záhrade v pondelok 28.6.2021 od 17:00 do 19:00.

Ak máš záujem precvičiť si cudzí jazyk a spoznať aj iné kultúry, toto je to správne miesto. Tu môžeš nájsť ľudí, ktorí si chcú precvičovať angličtinu, nemčinu, slovenčinu alebo akýkoľvek iný jazyk. K dispozícií budú i spoločenské hry, ktoré sú výbornou pomôckou pri učení sa jazyka a pomáhajú pri komunikácii.

UPOZORNENIE: Na podujatí platí zákaz požívania alkoholu a fajčenia, ďakujeme za rešpektovanie.

VSTUP: dobrovoľný príspevok / dar (odporúčame 3 € – 5 € / dospelá osoba)

Kupodivu je občianskym združením a funguje vďaka dobrovoľným príspevkom / darom od návštevníkov. Z tohto dôvodu máš možnosť si sám/sama určiť, koľko na dané podujatie prispeješ – podľa tvojej finančnej situácie. Zvoľ si sumu, ktorú si môžeš dovoliť a budeš mať pritom dobrý pocit z prispievania. Vyššou sumou umožníš, že podujatie bude prístupné za nižšiu sumu i tým, ktorí to potrebujú.

Pri vstupe sa bude nachádzať box na príspevky, kde je možné prispieť a tým podporiť naše občianske združenie.

Za každý dobrovoľný príspevok sme veľmi vďační.

Prispieť môžeš i priamo na náš účet: SK22 0200 0000 0042 3190 8858

Občianske združenie Kupodivu sme založili v novembri 2019 s víziou vytvoriť priestor, v ktorom sa dá príjemne a zmysluplne tráviť čas aj BEZ alkoholu či iných drog a snažíme sa v tomto projekte pokračovať i naďalej.

Partnerom podujatia je Staromestská knižnica.

Ďakujeme a tešíme sa na všetkých 🙂

We invite everyone to a Language Exchange event which will take place at the Summer Reading Room in the Medical Garden on Monday 28.6.2021 from 17:00 to 19:00.

If you are interested in practicing a foreign language and getting to know another culture, this is the right place for you. Here you can find people who want to practice English, German, Slovak or any other language. Board games – which are an excellent tool for learning languages and a great help in communication – will be available at the event.

PLEASE NOTE: Alcohol and smoking are prohibited at the events, thank you for respecting this.

ENTRY: voluntary contribution / donation (we recommend 3 € – 5 € / adult)

Kupodivu is a non-profit civic association and is sustained thanks to voluntary contributions / donations from visitors. For this reason, you have the opportunity to decide for yourself how much to contribute to the event – depending on your financial situation. Choose an amount that you can afford, which will at the same time leave you feeling good about your contribution. Contributing a higher amount helps to keep the event accessible at a lower cost to those who need it.

At the entry, there will be a box for contributions, where it is possible to contribute and support our civic association.We are very grateful for each and every voluntary contribution / donation.

You can also contribute directly to our account: SK22 0200 0000 0042 3190 8858

We founded the Kupodivu civic association in November 2019 with the vision of creating a space where it’s possible to spend time in an enjoyable and meaningful way WITHOUT the use of alcohol or other drugs and we’ll make every effort to further continue this project.

This event is brought to you in partnership with the Old Town Library.

Thank you and we look forward to seeing you all.

28/06/2021
17:00 - 19:00